Du er her

Priser

Nedenfor er listet en gennemgang og de gældende priser vedrørende afledning af spildevand og tilslutning til spildevandsanlægget. Uddybende forklaringer til priser kan læses under menupunkterne i venstre side.

Takstblad for 2023 kan hentes her.

Vandafledningsbidrag

Takst for 2022 ekskl. moms Takst for 2023 ekskl. moms

Takst for 2023 inkl. moms

Abonnement pr. stik 646,74 720,97 901,21
Bidrag pr. m3 vandforbrug (kr./m3) – Trin 1  34,30 33,60 42,00
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 2 *) 27,44 26,88 33,60
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 3 *) 13,72 13,44 16,80

Taksten for 2023 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 14. november 2022 og godkendt i Byrådet d. 19. december 2022.

*)  Trin 2 og 3 gælder for erhvervsvirksomheder med stort vandforbrug jf. trappemodellen.

Tømningsordning for bundfældningstanke Takst for 2022 ekskl. moms Takst for 2023 ekskl. moms Takst for 2023 inkl. moms
Tømning af bundfældningstank  425,00 480,00 600,00
Forgæves kørsel 260,00 480,00  600,00
Tungt dæksel 155,00 275,00 343,75

Taksten for 2023 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 14. november 2022 og godkendt i Byrådet d. 19. december 2022.

Kloaktilslutningbidrag pr. boligenhed eller
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal i erhvervsområder
Takst for 2022 ekskl. moms Takst for 2023 ekskl. moms  Takst for 2023 inkl. moms
For afledning med tilslutningsmulighed for både spildevand og tag- og overfladevand 53.594,70 59.746,09  74.682,61
For afledning uden tilslutningsmulighed for tag- og overfladevand. 32.156,82 35.847,65 44.809,56

Taksterne er reguleret efter jordarbejderindeks jf. betalingsloven for 2. kvartal 2022. 

Særbidrag

Ved afledning af særligt forurenet spildevand skal der betales særbidrag. De endelige priser kan først beregnes efter regnskabsårets udløb.

Særbidrag udløses når stofkoncentrationer overskrider en fastsat grænse. Nedenfor er vist grænser for stofkoncentration og priserne for 2022.

Særbidrag (parameter)           Grænse for stofkoncentration    Bidragspriser for 2022           
COD 1600 mg/l 1,38 kr./kg
N 100 mg/l 5,65 kr./kg
P 15 mg/l 46,90 kr./kg